Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Klaster Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 35
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji zadań firmy zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa  trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora
– operatorom pocztowym i kurierom,
– bankom w zakresie realizacji płatności,
– podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez firmę w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez firmę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Partnerzy

PROFESJONALNE USŁUGI SPRZĄTANIA SYSTEMOWEGO

Pozostaw dane kontaktowe, przygotujemy ofertę i oddzwonimy.Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Klaster Sp. z o.o., ul.Konduktorska 35, 40-155 Katowice, NIP: 954-274-40-84 – więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze utrzymania czystości, a naszym priorytetem jest całkowite przejęcie odpowiedzialności za obiekt w zakresie sprzątania.

Nasza siedziba

ul. Konduktorska 35
40-155 Katowice

Szybki kontakt
Godziny otwarcia

Pon - pt: 9:00 – 18:00
Sobota: 11:00 – 17:00