Projekty

PROJEKT PN. „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTWA KLASTER SP. Z O.O. WE WDROŻENIU INNOWACJI”

Klaster sp. z o.o. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorstwa Klaster Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji” w ramach Poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa Klaster Sp. z o.o. we wdrożeniu na rynek nowego innowacyjnego rozwiązania z obszaru technologii utrzymania czystości tzn. usługi czyszczenia specjalistycznego dedykowanego dla odbiorców przemysłowych, opartego na technologii „suchego lodu”.

Planowanym efektem realizacji projektu jest osiągnięcie pełnego potencjału rynkowego i konkurencyjności innowacyjnej usługi, zapewniającej przewagę rynkową.

Wartość projektu: 741.690,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 422.100,00 zł

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

PROJEKT PN. „CTRL+V! NIE BĄDŹ BIERNY – WKLEJ SIĘ DO PRACY”

Z przyjemnością informujemy, że firma Klaster sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” realizuje projekt pn. „CTRL+V! NIE BĄDŹ BIERNY – WKLEJ SIĘ DO PRACY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja od 01.01.2017 r. do 16.07.2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowo-edukacyjnej siedemdziesięciu osób młodych z powiatów: złotoryjskiego i lwóweckiego w województwie dolnośląskim, w ramach kompleksowego programu aktywizacji dostosowanego do ich indywidualnego potencjału i predyspozycji, zwiększającego szanse i możliwości zatrudnienia, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami lokalnego rynku pracy.

Działania projektu obejmują:

 • Wieloprofilową diagnozę potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikację sytuacji oddalenia od rynku pracy, zakończone przygotowaniem IPD dla każdego UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Indywidualny plan wsparcia ON (konsultacje z coachem, pomoc asystenta ON)
 • Szkolenia służące nabyciu kwalifikacji/zdobyciu uprawnień w zawodzie
 • 3 lub 6 miesięczne staże
 • Pośrednictwo pracy oparte o innowacyjny model jobscoutingu

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75/ 7813162
Partner: Klaster sp. z o.o., ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice, tel. 609 167 099

Link do strony projektu: www.ctrl.lgdpartnerstwoizerskie.pl

PILOTAŻ PROCESÓW WALIDACJI I CERTYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI „KIEROWANIE MAŁYMI ZESPOŁAMI W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

Z przyjemnością informujemy, że firma Klaster sp. z o.o. wygrała postepowanie przetargowe ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz wykonała usługę polegającą na zaprojektowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu pilotażu procesów walidacji i certyfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji „Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości” opisanej w ramach testowania procedur Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zgodnie ze Standardem Opisu Kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, dla 9 osób w okresie od 3 września 2015 r.  do 22 października 2015 r. w ramach projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Proces walidacji był oparty o efekty uczenia się określone dla nowej kwalifikacji kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości  opisanej w ramach testowania procedur Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zgodnie ze “Zmodyfikowanym Standardem Opisu Kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”.

Pilotaż uwzględniał:

 • zaprojektowanie procesu walidacji efektów uczenia się i przygotowanie organizacji do pełnienia funkcji instytucji walidujacej i certyfikującej dla kwalifikacji kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości,
 • poddanie się pilotażowemu procesowi weryfikacji wiarygodności IC, w tym m.in. opracowanie raportu instytucji certyfikującej przeprowadzenie procesu walidacji:
  • rekrutację uczestników pilotażu,
  • identyfikację efektów uczenia się,
  • dokumentację efektów uczenia się,
  • weryfikację/ocenę (assessment) efektów uczenia się określonych dla kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości,
 • testową certyfikację,
 • opracowanie raportu zawierającego wnioski z przeprowadzonego procesu oraz uwagi i rekomendacje do otrzymanych wstępnych wytycznych.

Partnerzy

PROFESJONALNE USŁUGI SPRZĄTANIA SYSTEMOWEGO

Pozostaw dane kontaktowe, przygotujemy ofertę i oddzwonimy.Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Klaster Sp. z o.o., ul.Konduktorska 35, 40-155 Katowice, NIP: 954-274-40-84 – więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze utrzymania czystości, a naszym priorytetem jest całkowite przejęcie odpowiedzialności za obiekt w zakresie sprzątania.

Nasza siedziba

ul. Konduktorska 35
40-155 Katowice

Szybki kontakt
Godziny otwarcia

Pon - pt: 9:00 – 18:00
Sobota: 11:00 – 17:00